Obecně závazná vyhláška č.2/2004
obce Křelov - Břuchotínkterou se ruší Obecně závazná vyhláška 2/1996, o příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družinyZastupitelstvo obce Křelov - Břuchotín se na svém zasedání dne 25.11.2004 usneslo vydat podle ustanovení §84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.2/1996, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005

......................................... ......................................... .........................................
Václav  Staněk Bc. Lubomír Treutner Ing. Anna Procházková
1. místostarosta 2. místostarosta starostka obce Křelov-Břuchotín

Vyvěšeno:  6.12.2004 Sejmuto:  6.4.2005